FS678美文网经典句子
王通名言名句

王通名言名句

 • 作者:
 • 来源:网络整理
 • 发表于2020-09-22
 • 被阅读
 • 打印
 • 王通名言名句

  简介:王通(584—617),字仲淹,号文中子,河东郡龙门县通化镇(今山西万荣县通化镇,通化镇1972年由山西河津县划入万荣县)人,隋朝著名教育家、思想家。

  王通名言名句

  1、富观其所与,贫观其所取,达观其所好,穷观其所为。

  2、吾于天下,无去也,无就也,惟道之从。

  3、不就利,不违害,不强交,不苟绝,惟有道者能之。

  4、君子先择而后交,小人先效而后择。

  5、易乐者必多哀,轻施者必好夺。

  6、自知者英,自胜者雄。

  7、人能弘道,焉知来者之不如昔也?

  8、通其变,天下无弊法;执其方,天下无善教。

  9、大哉,时之相生也!达者可与几矣。

  10、动失之繁,静失之寡。

  11、居近识远,处今知古,惟学矣乎?

  12、君子之于道也,死而后已。

  13、君子之学进于道,小人之学进于利。

  14、小人不激不励,不见利不劝。

  15、自知者英,自胜者雄。

  16、强国战兵,霸国战智,王国战义,帝国战德,皇国战无为。

  17、居而安,动而变,可以佐王矣。

  18、非知之艰,行之惟艰。

  19、古之文也约以达,今之文也繁以塞。

  20、古之史也辩道,今之史也耀文。

  21、名实相生,利用相成,是非相明,去就相安也。

  22、小人多怨。

  23、廉者常乐无求,贪者常忧不足。

  24、至人天隐,其次地隐,其次名隐。

  25、执古以御今之有乎?

  26、舍其所争,取其所弃,不亦君子乎?

  27、兴衰资于人,得失在于教。

  28、闻难思解,见利思避,好成人之美,可以立矣。

  29、大厦将颠,非一木所支也。

  30、君子先择而后交,小人先交而后择。故君子寡尤,小人多怨。

  31、志以成道,言以宣志。

  32、赏一以劝百,罚一以惩众。

  33、婚姻论财,夷虏之道。

  34、君子可招而不可诱,可弃而不可诱。

  35、君子不受虐誉,不祈妄福,不避死义。

  36、积乱之后,当生大贤。

  37、推人以诚,则不言而信矣。

  38、见利争让,闻义争为,有不善争改。

  39、必也直而不迫,危而不低,其知命者之所为乎?狡乎逆上,吾不与也。

  40、痛莫大于不闻过,辱莫大于不知耻。

  41、闻谤而怒者,谗之囮也;见誊而喜者,佞之媒也。

  42、爱名尚利,小人哉。

  43、内不失真,而外不殊俗。

  44、卦也者,著天下之时也。爻也者,效天下之动也。

  45、见利争让,闻义争为,有不善争改。

  46、天下有道,圣人藏焉。天下无道,圣人彰焉。

  47、知之者不如行之者,行之者不如安之者。

  48、多言不可与远谋,多动不可与久处

  49、三教于是乎可一矣。

  50、天下未有不劳而成者也。

  51、不广求,故得;不杂学,故明。

  52、天下未有不学而成者也。

  53、志犹学海,业比登山。

  54、问则对,不问则述。

  55、非君子不可与语变。

  56、其名弥消,其德弥长;其身弥退,其道弥进。

  57、言不中,行不谨,辱也。

  58、焉知后之视今,不如今之视昔也?

  59、不以伊尹、周公之道康其国,非大臣也。不以霍光、诸葛亮之心事其君者,皆具臣也。

  60、仁生于歉,义生于丰,故富而教之斯易也。

   本文标题:王通名言名句

   本文链接:https://www.fs678.com/juzi/992.html

   深度阅读

   • 您也可以注册成为FS678美文网的作者,发表您的原创作品、分享您的心情!
   统计代码